Publikacje naukowe


 • Książki
 • Publikacje w zagranicznych periodykach
 • Publikacje w polskich periodykach
foto główne książki


 • M. Duda, Dimensión vertical oclusal DVO, [w:] Tratamiento de las maloclusiones en el plano vertical: mordidas abiertas y profundas y rotaciones del plano oclusal, red dr. Pablo Echarri, Barcelona, 2020,
 • Materiały szkoleniowe Curriculum Implantologii 2,0, praca zbiorowa, redakcja Mariusz Duda, wyd. PSI, Katowice, 2020,
 • Binderman, M. Duda, G. Hallel, R. Horowitz, The Use of Autogenous Dentin Particulate Graft for Alveolar Ridge Preservation and Augmentation Following Tooth Extraction, [w:] Next-Generation Biomaterials for Bone & Periodontal Regeneration, red Yufeng Zhang, Richard J. Miron, Illinois, 2019,
 • M. S. Block red. Nauk. Pols. Wyd. M. Duda, Implantologia Stomatologiczna, 2008, wyd. Urban&Partner.


foto główne publikacje w zagranicznych periodykach


 • Cieślik - Wegemund M., Candotto V., Wierucka - Młynarczyk B., Tanasiewicz M., Gilowski Ł., Duda M., Lauritano D., Ormianer Z., Coverage of multiple recessions using the tunnel technique and a collagen matrix in the Maxilla or mandible: A6 month study, Journal of Biological regulators & homeostatic Agents 2018 Vol. 32, no. 2 (S1), s. 1-10,
 • Duda M., Matalon S., Lewinstein I., Harel N., Block J., Ormianer Z., One Piece Immediately Loaded Implants Versus 1 Piece or 2 Pieces Delayed: 3 Years Outcome, Implant Dentistry 2016 nr Feb; 25(1), s. 109-113,
 • Ormianer Z., Ben Amar A., Duda M., Marku-Cohen S., Lewinstein I Stress and strain patterns of 1-piece and 2-piece implant systems in bone: a 3-dimensional finite element analysis, Implant Dentistry 2012 nr Feb; 21(1), s. 39-45,
 • Duda M., Neugebauer J., Stachulla G., Ormianer Z., A novel method of preparation of surgical template for guided implant placement: a case report, Implant Dentistry 2011 Apr 20(2), s. 118-24,
 • Duda M., Cieślik M., Adwent M., Skowronek J., Knast M., Wilk M., Bone substitute materials in implantological procedures - literature review, Polish J of Environ Stud Vol 18, Polish J of Environ Stud 2009 nr Vol 18 No 6A, s. 319-322,
 • Duda M., Cieślik M., Adwent M., Skowronek J., Knast M., Wilk M.,Bruxism as a risk factor in implantological treatment, Polish J of Environ Stud 2009 nr Vol 18 No 6A, s. 316-318,
 • Duda M., Ormianer Z., Neugebauer J., Cieślik M., Szczepaniak P., Adwent M., Skowronek J., Complications correlated with sinus lift operations basing on own clinic material in 7 years follow up, Polish J of Environ Stud 2009 nr Vol 18 No 6A, s. 312-315,
 • Duda M., Ormianer Z., Neugebauer J., Cieślik M., Szczepaniak P., Adwent M., Skowronek J., Prosthetic restorations in edentulous upper and lower jaw based on Dolder bar placed on four implants during 7 years observation period, Polish J of Environ Stud 2009 nr Vol 18, No 6A, s. 305-311,
 • Duda M., Ormianer Z., Neugebauer J., Cieślik M., Szczepaniak P.,  Adwent M., Skowronek J., Controlled radiographic evaluation prospective study of marginal bone level of one-piece implants used for immediate function and immediate loading in up to 5 years observation period, Polish J of Environ Stud  2009 nr Vol 18, No 6A, s. 297-304,
 • Cieślik M., Nocoń J., Duda M., Rauch J., Łączka M., Rauch B., Cieślik T., Histopathological assessment of bone defects healing  in the presence of decalcified human bone and its mixture with bioglass- tested on animals, Polish J of Environ Stud 2009 nr Vol 18, No 6A, s. 27-31,
 • Cieślik M., Nocoń J., Duda M., Rauch J., Łączka M., Rauch B., Cieślik T., Influence of pure preparation of deproteinized human bone and its mixture with bio-glass and tricalcium phosphate upon the process of healing of hard tissue of test animals, Polish J of Environ Stud 2009 nr Vol 18, No 6A, s. 22-26,
 • Cieślik M., Nocoń J., Duda M.., Rauch J., Łączka M., Rauch B., Cieślik T., The assessment of the regeneration process of the osseous tissue af guinea pigs’ mandible in the presence of decalcified human bone and its mixture with tricalcium phosphate, Polish J of Environ Stud 2009 nr Vol 18, No 6A, s. 32-36,
 • Skowronek J., Adwent M., Cieślik M., Duda M.., Cieślik T., Open treatment of fractures of the mandibular condylar processes based on own experience, Polish J of Environ Stud 2009 nr Vol 18, No 6A, s. 156-159,
 • Skowronek J., Adwent M., Cieślik M., Duda M., Cieślik T., Own Experiences of Animal Experimental Studies. Polish J of Environ Stud 2009 nr Vol 18, No 6A, s. 160-163,
 • Cieślik M., Adwent M., Skowronek J., Jaegermann Z., Duda M., Sabat D., Cieślik T.,Healing of the bone defect filled with calcium carbonate – experimental studies, Polish J of Environ Stud 2009 nr Vol 18, No 6A, s. 80-83,
 • Cieślik M., Adwent M., Skowronek J., Jaegermann Z., Duda M., Sabat D., Cieślik T.,Healing of the rabbit mandible bone defect filled with hemihydrate calcium sulphate, Polish J of Environ Stud 2009 nr Vol 18, No 6A, s. 84-87,
 • Skowronek J., Adwent M., Cieślik M., Duda M., Cieślik T., Environmental factors in maxillofacial fractures, Polish J of Environ Stud 2009 nr Vol 18, No 6A, s. 152-155,
 • Duda M., Pająk J., The issue of bioresorption of the Bio-Oss xenogeneic bone substitute in bone defects, Annales Univ M. Curie-Sklod, Sectio D, Medicina 2004 Vol.59 nr 1, s. 269-277,
 • Duda M., Soforimplantation auf Einphasenimplantaten (Immediate loading), Implantologie Journal 2004 nr (2), s. 50-51,
 • Duda M., Implementation of the two-stage operation technique for the autotransplantation of teeth with closed apexes-a preliminary report, Annales Univ M Curie-Sklod, Sectio D, Medicina 2003(58) N2,
 • Duda M., Forcing the root into the maxillary sinus during tooth extraction – and what next?, Annales Univ M Curie-Sklod, Sectio D Medicina 2003 (58) N2,
 • Duda M., Einphasenimplantat bei Sinus lifting- Eingriffen, ZWP Spezial 2003 nr (9), s. 32-34, 1.


foto główne publikacje w polskich periodykach


 • Munk J., Bednarek K., Cieślik-Wegemund M., Kłosiński P., Pluta K., Duda M., Metoda pobierania wycisków anatomicznych szczęki - wskazówki praktyczne, Twój Przegląd Stomatologiczny nr 3/2020 s. 28-32,
 • Łukasiewicz B., Łukasiewicz M., Duda M., Zastosowanie CBCT w endodoncji. Opis przypadków. Using CBCT in endodontic treatment. Case report. Zastosowanie CBCT w endodoncji. Opis przypadków. Using CBCT in endodontic treatment. Case report, Twój Przegląd Stomatologiczny 2019,
 • Duda M., Kłosiński P., Pluta K., Kozyra M., Uzupełnienie braku zęba siecznego w szczęce z kształtowaniem indywidualnego profilu wyłaniania przy użyciu korony tymczasowej na implancie - opis przypadku, Twój Przegląd Stomatologiczny 2018 nr 11/2018, s. 31-37,
 • Duda M., Binderman I., Zachowanie wyrostka zębodołowego dzięki usuniętym zębom - przetworzonym i wszczepionym z powrotem pacjentów, Implantologia Stomatologiczna 2018 nr (18), 2, s. 48-52,
 • Duda M., Kłosiński P., Pluta K., Sikorska P., Implantacja z zastosowaniem szablonu do nawigacji z natychmiastowym obciążeniem i pełnoceramiczną rekonstrukcją estetyczną z wykorzystaniem technik skanowania (3Shape), drukowania (Varseo) i CAD-CAM, Implantologia Stomatologiczna 2017 nr (15), 1, s. 42-47,
 • Kołaczek P., Kłosiński P., Duda M., Terapia logopedyczna pacjentów po leczeniu protetycznym, Stomatologia 2017 nr 1-2/17, s. 24-26,
 • Duda M., Pluta K., Kłosiński P., Riegel M., Protez typu overdenture wsparta na koronach teleskopowych na implantach jako metoda leczenia utraconej funkcji narządu żucia. Opis przypadku, E-Dentico 2017 nr 4 (68)/17, s. 138-143,
 • Kłosiński P., Pluta K., Munk J., Duda M., PEEK - termoplastyczny materiał ery postcyrkonowej w protetyce stomatologicznej, Stomatologia 2016 nr 7-8/16, s. 24-29,
 • Grzech-Leśniak K., Duda M., Augmentacja tkanek miękkich w leczeniu implantologicznym w strefie czynnościowej, Implantologia Stomatologiczna 2016 nr (14),2, s. 52-55,
 • Cieślik-Wegemund M., Duda M., Kłosiński P., Ocena kliniczna skuteczności poszerzenia strefy dziąsła zrogowaciałego przy implantach z wykorzystaniem wolnego przeszczepu dziąsłowego- opis przypadku, Implantologia Stomatologiczna 2016 nr (14),2, s.44-50,
 • Mikołajczyk J., Pluta K., Haraś K., Duda M., Estetyczna odbudowa implantoprotetyczna przy użyciu materiału Prettau Opis przypadku, Stomatologia 2015 nr 1-2/15, s. 24-29,
 • Duda M., Mikołajczyk J., Pluta K., Implantacja natychmiastowa z uzupełnieniem estetycznym po usunięciu zęba 11 złamanego w wyniku urazu. Opis przypadku, Stomatologia 2015 nr 10/15, s.30-35,
 • Duda M., Bomba N., Kłosiński P., Jednoczasowa implantacja 15 wszczepów w szczęce i w żuchwie metodą implantacji minimalnie inwazyjnej (MIMI) z natychmiastowym funkcjonalnym obciążeniem mostami tymczasowymi jako przykład  indywidualnej koncepcji szkolenia w Duda Clinic College of Dental Medicine, Stomatologia Współczesna 2014 nr (21) 3, s. 16-20,
 • Duda M., Cendry M.,  Wilk M., Knast M., Kłosiński P., Munk J., Mikołakczyk J., Pluta K., Szczepaniak P., Kowal B., Drobos M., Ciapiński D., Metody rehabilitacji bezzębia w oparciu o leczenie implantoprotetyczne - pełne stałe rekonstrukcje łuków zębowych lub overdenture, Implantologia Stomatologiczna 2014 nr (9) 1, s. 18-25,
 • Duda M., Mikołajczyk J., Odbudowa dolnego łuku zębowego przy użyciu mostu opartego na sześciu implantach. Opis przypadku, Stomatologia 2014 nr 4/14, s. 26-29,
 • Pasierbek E., Ciapiński D., Duda M., Urbanek T., Pacjent z chorobami kardiologicznymi a zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej, Dental Forum 2011 nr (XXXIX) 1, s. 55-61,
 • Duda M., Metoda własna wykonania szablonów do nawigacji implantologicznej- doniesienie wstępne i opis przypadku, Implantologia Stomatologiczna 2010 nr (2), s. 26-32,
 • Cendry M., Duda M., Belka Doldera oparta na czterech wszczepach śródkostnych. Opis 3 przypadków, As Stomatologiczny 2008 nr (1), s. 34-37,
 • Duda M., Implantacja natychmiastowa po usunięciu zębów jedno-, dwu- i trójkorzeniowych. Opis przypadków, Sztuka Implantologii 2007 nr (1), s. 20-26,
 • Duda M., SimPlant - pierwsze wrażenia ze stosowania programu do planowania i nawigacji implantologicznej, Sztuka Implantologii 2007 nr (2), s. 24-32,
 • Duda M., Implantoprotetyka w Twojej praktyce - pierwsze kroki, As Stomatologiczny 2007 nr (1), s. 16-19 2
 • Duda M., Implantacja minimalnie inwazyjna z zastosowaniem mukotomu w przypadku sinus liftingu otwartego. Opis przypadku, As Stomatologiczny 2007 nr (2), s. 20-25,
 • Duda M., Kowal B., Planowanie zabiegu implantologicznego - jak wykorzystać chirurgii implantologicznej? Część I- opis przypadku natychmiastowej implantacji z natychmiastowym obciążeniem czynnościowym, As Stomatologiczny 2007 nr (3), s. 28-35,
 • Duda M., Kowal B., Planowanie zabiegu implantologicznego - jak wykorzystać możliwości chirurgii implantologicznej? Część II - opis przypadku implantacji 4 wszczepów pod belkę do stabilizacji protezy overdenture, As Stomatologiczny 2007 nr (4), s. 6-9,
 • Duda M., Kowal B., Planowanie zabiegu implantologicznego - jak wykorzystać możliwości chirurgii implantologicznej? Część III - opis przypadku implantacji 10 wszczepów pod most cyrkularny, As Stomatologiczny 2007 nr (5), s. 34-38,
 • Duda M., Knast M., Ceramiczne łączniki estetyczne w implantoprotetyce. Opis przypadku, As Stomatologiczny 2007 nr (6), s.20-26,
 • Duda M., Implantacja z obciążeniem odroczonym - w porównaniu z implantacją z obciążeniem natychmiastowym. Opis 2 przypadków, Sztuka Implantologii 2006 nr (1), s. 8-13,
 • Detholf J., Duda M., Cendry M., Zastosowanie lasera Er:YAG KEY- Laser w stomatologii, Sztuka Implantologii 2006 nr (1), s. 25-28,
 • Wysoczańska M., Cieślik-Bielecka A., Duda M., Endoskopia w chirurgii szczękowo-twarzowej, Dental and  Medical Problems 2006 nr (1), s. 101-107,
 • Duda M., Skulich J., Sinus lifting otwarty Cz II elementy anatomii, fizjologii, patologii i rentgenodiagnostyki zatok szczękowych, As Stomatologiczny 2006 nr (2), s. 23-27,
 • Duda M., Opieka pozabiegowa nad pacjentem implantologicznym, Sztuka Implantologii 2006 nr (2), s. 24-28,
 • Duda M., Sinus Lifting otwarty, cz III, As Stomatologiczny 2006 nr (3), s. 30-33,
 • Duda M., Implantacja natychmiastowa, step by step, Opis przypadku, As Stomatologiczny 2006 nr (4), s. 26-28,
 • Duda M., Czy kształcenie w zakresie implantologii ma sens?, As Stomatologiczny 2006 nr (6), s. 7-12,
 • Duda M., Różne metody stabilizacji błon zaporowych stosowanych w chirurgii stomatologicznej, As Stomatologiczny 2005 nr (1), s. 22-24,
 • Duda M., Implantacja z natychmiastowym obciążeniem czynnościowym, As Stomatologiczny 2005 nr (3), s. 6-9,
 • Duda M., Wypełnienie ubytków kostnych po usunięciu zębów materiałami kościozastępczymi celem zapobiegnięcia zanikowi wyrostka zębodołowego przed implantacją, As Stomatologiczny 2005 nr (5), s. 52-55,
 • Duda M., Sinus lifting otwarty Część I - specyfika anatomiczna budowy zatok szczękowych i technika zabiegu, As Stomatologiczny 2005 nr (6), s. 30-33,
 • Adwent M., M. Cieślik, A. Cieślik-Bielecka, D. Sabat, M. Duda, T. Cieślik, Ocena kopolimeru PGLA wszczepionego w żuchwę i tkanki miękkie królików - obserwacje półroczne. Evaluation of PGLA copolymer implanted in the mandible and soft tissue of the rabbit- 24 months observation, Inżynieria Biomateriałów/Engineering of Biomaterials 2005 R.8 nr 47-53, s. 219-221,
 • Kamińska A., Duda M., Krukowska J., Leczenie protetyczne pacjentów po zabiegach sterowanej regeneracji kości wyrostka zębodołowego z zastosowaniem biomateriałów, Annales Academiae Medicae Silesiensis 2004 Supl 83, s. 82-87,
 • Duda M., Implanty natychmiastowe Opis przypadku, Protetyka Stomatologiczna 2004 nr(2), s. 123-127,
 • Duda M., Kamińska A., Autotransplantacja zębów ze wskazań ortodontycznych w zastosowaniu substytutu kostnego Bio-Oss Opis dwóch przypadków, Poradnik Stomatologiczny 2004 nr (2), s. 22-26,
 • Duda M., Kamińska A., Szewczyk J., Torbiel zębopochodna wokół zęba zatrzymanego. Opis przypadku, Poradnik Stomatologiczny 2004 nr (4), s. 26-28,
 • Duda M., Kamińska A., Implantacja natychmiastowa wszczepów jednofazowych z natychmiastowym obciążeniem czynnościowym. Opis przypadku, Poradnik stomatologiczny 2004 nr (8), s.12-14,
 • Duda M., Skop B., Ocena biosyntezy kolagenu i proteoglikanów w hodowli fibroblastów, uzyskanych z ozębnej krioprezerwowanych zębów ludzkich, Czasopismo Stomatologiczne 2004 nr (5), s. 327-332,
 • Duda M., Sterowana regeneracja tkanek w implantologii stomatologicznej, As Stomatologiczny 2004 nr (1-2), s. 10-12,
 • Duda M., Implantacja natychmiastowa po ekstrakcji zęba trzonowego. Opis przypadku, As Stomatologiczny 2004 nr (3), s. 22-23,
 • Duda M., Implantacja wszczepów jednofazowych w zastosowaniu mukotomu, As Stomatologiczny 2004 nr (4), s. 39-41,
 • Duda M., Kurrek A., Krężlik A., Krężlik E., Zastosowanie implantów jednofazowych w zabiegach sinus liftingu, As Stomatologiczny 2004 nr (5), s. 28-32,
 • Duda M., Witalińska- Łabuzek J., Osteoporoza a wszczepy stomatologiczne, As Stomatologiczny 2004 nr (5), s. 20-22,
 • Duda M., Cieślik-Wegemund M., Bruksizm a implanty, As Stomatologiczny 2004 nr (6), s. 28-31,
 • Duda M., Żydzik W., Mosty natychmiastowe licowane porcelaną wykonywane bezpośrednio po ekstrakcji zębów z podścieleniem masą ceramiczną. Opis metody własnej i opis przypadku, Protetyka Stomatologiczna 2004 nr (4), s. 257-262,
 • Duda M., Różne zastosowania mas podścielających w protetyce stomatologicznej, Twój Przegląd Stomatologiczny 2003 nr (3), s. 40-42,
 • Duda M., Skoczek A., Kowal E., Zabieg sinus liftingu otwartego z jednoczesną natychmiastową implantacją Technika zabiegu „step by step”, Twój Przegląd Stomatologiczny 2003 nr (3), s. 10-12,
 • Duda M., Wskazania do autotransplantacji zębów oraz czynniki prognozowania powodzenia zabiegu. Przypadki własne, Dental and Medical Problems 2003 nr (2), s. 423-427,
 • Duda M., Reinerwacja i rewaskularyzacja miazgi zęba po zabiegu autotransplantacji - opis przypadku, Dental and Medical Problems 2003 nr (3), s. 429-432,
 • Duda M., Implanty natychmiastowe wykonywane w odcinku przednim szczęki, As Stomatologiczny 2003 nr (1), s. 44-47,
 • Duda M., Całkowite protezy ruchome oparte na implantach, As Stomatologiczny 2003 nr (2), s. 10-12,
 • Duda M., Drobos M., Barlik T., Autotransplantacja zębów, Twój Przegląd Stomatologiczny 2003 nr (4), s. 8-12,
 • Kamińska A., Krukowska J., Duda M., Opóźniona replantacja zęba utraconego w wyniku urazu. The delayed replantation of the tooth lost in the consequence of trauma, Poradnik Stomatologiczny 2003 nr (8), s. 34-36,
 • Baron S., Duda M., Mankowicz-Łabuś F., Fortuna E., Stopyra A., Bruksizm a wolne ruchy żuchwy, Protetyka Stomatologiczna 1995 nr 45 (4), s. 208-211.